Tuesday, September 09, 2008

Dominees van die Ring van Wellington (VGKSA) ondersteun Pieter de Villiers


Persverklaring van die dominees van die Ring van Wellington oor smeerveldtog teen Pieter De Villiers, Springbok afrigter:

Die Predikante van die Ring van Wellington (VGKSA) het met skok en verontwaardiging kennis geneem van die inkriminerende, afbrekende en ongetoetste aantygings teen Mnr Pieter De Villiers, wat op 7 September 2008 in die Sondag pers verskyn het. As leraars wil ons, ons absolute misnoë uitspreek oor ‘n aangeleentheid waar daar huidiglik net in die pers oor bespiegel word en nie bewys is nie, maar alreeds, tragies genoeg, die karakter en persoon van Mnr De Villiers onder so ‘n verskriklike wolk van verdenking plaas. Die skade en pyn wat hierdie hele aangeleentheid aan hom en sy gesin op persoonlike en emosionele vlak doen is natuurlike verreikend en ingrypend. Dit is ‘n onregverdige hantering van hierdie aangeleentheid en in die proses word Mnr de Villiers gruwelik verontreg en kwesbaar gelaat.

Die politieke en sosiale opset waaruit Springbok Rugby kom ( ons apartheidsverlede) moet in die aangeleentheid nie onderskat word nie.

Gegewe die beweerde rede, wat agter hierdie smeerveltog teen hom sit (soos in die pers verwoord), is dit vir ons meer as ooit te vore duidelik, dat swart leiers wat hulle in die voorheen bastion instellings van apartheid bevind, altyd ‘n teiken sal wees van diegene wat steeds die ou Suid Afrikaanse samelewings kultuur, praktyk en orde as norm en raamwerk beskou vir wat moet wees en bereik moet word.

Binne hierdie ou orde moet Pieter de Villiers ondergaan, sodat die ou verlede geprys kan word as bevoeg, deeglik en beter. Hierdie aangeleentheid teen Mnr de Villiers moet dus in ‘n baie breër konteks gesien word, veral teen die agtergrond van die gevoelens wat teen hom en die Springbokke in afgelope tyd uitgespreek is, soos verwoord in die openbare media.


Mnr de Villiers en sy gesin is aktiewe lidmate van die VGKSA en as sulks het ons geen ander uitweg as om in hierdie moeilike tyd by hom en sy gesin te staan nie. Ons keuse vir hom word deur niks anders gemotiveer, as ons geloof, ons geloof in ons Belydenis van Belhar: Om te staan waar God staan, by die verontregte. Hiermee betuig ons ons ongekwalfiseerde steun aan hom en sy gesin.

As Ring van Wellington bevestig ons ons absolute vertroue in sy integriteit en geloofwaardigheid.

Mnr de Villiers is ‘n lidmaat, wat ten spyte van die hoogtes wat hy bereik het, en sy enorme besig program, steeds tyd maak om die kerk te dien. So het hy op 4 September 2008 tyd ingeruim om as spreker by die kerk op te tree.

As leraars van die Ring van Wellington (VGKSA) betreur ons die onregverdige en venederende behandeling van Mnr. De villiers. Ons bid hom en sy gesin die Here se krag, wysheid en sterkte toe.


UITGEREIK OP 8 SEPTEMBER DEUR Ds James Mac Kay, namens die Ring van Wellington
(Voorsitter: Ondersteuninsdienste)

Kontak besonderhede: cell: 083 449 0808
e-pos: jcmackay@telkomsa.net
Post a Comment

Musings.....